52. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM<sub>10</sub>)

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)”

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ใน พ.ศ. 2561 ค่าเฉลี่ยรายปีอยู่ในช่วง 23.0-120.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) และค่าเฉลี่ยรายปีทั้งประเทศ 42.0 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 50.0 มคก./ลบ.ม.) ค่อนข้างคงตัวเมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2560 ที่มีค่าเฉลี่ย 41.0 มคก./ลบ.ม. หรือร้อยละ 2.4 ส่วนค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 2.0-303.0 มคก./ลบ.ม. และค่าสูงสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 117.0 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 120.0 มคก./ลบ.ม.) เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีแนวโน้มคงตัว ยกเว้นพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยใน พ.ศ. 2561 พื้นที่ตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีค่าสูงสุดในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2552-2561)

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ยรายปีและค่าเฉลี่ยรายพื้นที่
พ.ศ. 2552-2561

 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562